Healthcare expert group (Thailand)
HealthCare Expert Group (Thailand)
From Proficiency to Professional

Accreditation

หน้าแรก >> Accreditation
          การรับรอง คือ กระบวนการประเมินสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาว่ามีการ ปฏิบัติตามข้อกําาหนด (มาตรฐาน) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ โดยองค์กรซึ่งมิใช่สถานพยาบาล และมักจะมิใช่องค์กรของรัฐ กระบวนการรับรองมักเป็นไปโดยความสมัครใจ มาตรฐานเพื่อการรับรองจะคําานึงถึงระดับสูงสุดท่ีสามารถบรรลุได้ในทาง ปฏิบัติ (optimal and achievable) การรับรองทําาให้องค์กรมี ความมุ่งมั่นที่เห็นได้ชัดในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสําาหรับการดูแล ผู้ป่วย สร้างความมั่นใจในสิ่งแวดล้อมสําหรับ การดูแลที่ปลอดภัย และทําางานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยและบุคลากร การรับรองได้รับความสนใจจากทั่วโลก ว่าเป็นเครื่องมือการจัดการและประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิผล
มาตรฐาน JCI (Joint Commission International Standards) - มาตรฐานระดับโลก
          JCI เป็นส่วนงาน หนึ่งของ The Joint Commission (USA) ที่ก่อตั้งขึ้นโดย มี พันธกิจ เพื่อ “ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ บริการสุขภาพในระดับนานาชาติ” เป็นเวลากว่า 75 ปี ที่ The Joint Commission (USA) ได้ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของบริการสุขภาพ และในปัจจุบัน The Joint Commission คือ หน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ทําหน้าที่ในการรับรอง องค์กรที่ให้บริการสุขภาพ โดยทําการ เยี่ยมสํารวจบริการสุขภาพเกือบ 18,000 โปรแกรม ด้วยกระบวนการรับรองแบบสมัครใจ สําาหรับในระดับนานาชาตินั้น JCI ได้พิจารณารับรองคุณภาพการบริการสุขภาพไปแล้วกว่า 742 องค์กรในกว่า 64 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ The Joint Commission และ JCI เป็นบรรษัทเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร

          สําหรับในประชาคมอาเซียนนั้น จาก 10 ประเทศ มีประเทศที่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก JCI เพียง 7 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และเวียดนาม ซึ่งในจํานวนนี้ประเทศไทยมีจํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมากที่สุด และมากที่สุดในเอเชียอีกด้วย โดยมีสถานพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 43 องค์กร ประสบการณ์ของบริษัทสามารถให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมการในการพัฒนาและเพื่อให้ บรรลุการรับรองมาแล้ว 27 องค์กร ได้แก่


Organization Province Program Since
Bumrungrad International Bangkok Hospital 02 February 2002
Chiangmai Ram Hospital Chiangmai Hospital 07 November 2009
Vejthani Hospital Bangkok Hospital 26 March 2010
Synphaet Hospital Bangkok Hospital 21 May 2010
Ramkhamhaeng Hospital Bangkok Hospital 21 August 2010
Praram 9 Hospital Bangkok Hospital 20 November 2010
Yanhee Hospital Bangkok Hospital 22 January 2011
Nonthavej Hospital Nonthaburi Hospital 25 June 2011
Metta International Eye Center Bangkok Ambulatory Care 06 October 2012
Bangkok International Dental Center Bangkok Ambulatory Care 08 November 2012
Sikarin Hospital Bangkok Hospital 24 November 2012
Pitsanuvej Hospital Phitsanulok Hospital 21 December 2012
Vibhavadi Hospital Bangkok Hospital 06 April 2013
Navamin 9 Hospital Bangkok Hospital 18 May 2013
Srisawan Hospital Nakhon Sawan Hospital 01 March 2014
Mahachai Hospital Public Company Limited Samutsakhon Hospital 07 March 2014
Rachvipa MRI Center Bangkok Ambulatory Care 21 March 2014
Khonkaen Ram Hospital Khon Kaen Hospital 29 March 2014
Chularat 3 Theparak Hospital Samutprakarn Hospital 14 April 2014
Kluaynamthai Polyclinic Branch Asoke Bangkok Ambulatory Care 01 May 2014
Bangkok Smile Dental Clinic Phuket-1 Bangkok Ambulatory Care 12 November 2014
Kluaynamthai-2 Long term Care Bangkok Long Term Care 14 November 2014
Kluaynamthai-2 Home Care Bangkok Home Care 19 November 2014
Sikarin Hospital & CCPC - PSC Bangkok CCPC 25 November 2014
World Medical Center Hospital Bangkok Hospital 11 December 2014
AekUdon International Hospital Udonthani Hospital 26 January 2015
>Sikarin Hat Yai Hospital Songkla Hospital 26 February 2015

*ท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/

HealthCare Expert Group is not affiliated in any way with Joint Commission International, which owns the JCI.


มาตรฐาน DNV GL (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd)
         มาตรฐาน ดี เอ็น วี จี แอล (DNV.GL) เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานทองคำของบริการสุขภาพจากยุโรปที่ได้ ยอมรับทั่วโลกในขณะนี้ไม่ต่างจากมาตรฐาน JCI ที่เริ่มรู้จักกันดีในประเทศไทย. มาตรฐานพัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย ชุดมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาล, ผู้ให้การดูแลปฐมภูมิ, คลินิกผู้ป่วย นอกเฉพาะทาง รวมไปถึงมาตรฐานการรับรอง เฉพาะโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และ การรับรองโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมการติดเชื้อ แบบบูรณาการ เป็นต้น.  สำหรับหลักการและวิธีการจะใช้การจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวจัดการมาตรฐาน การรับรองจะใช้กรอบที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วยในภาษาที่ผู้ทำงานด้านบริการสุขภาพ เข้าใจได้ง่าย. โปรแกรมการรับรองจะใช้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจที่ผสมผสานประสบการณ์ในระดับนานาชาติกับความรู้ใน ท้องถิ่น, ด้วยการประเมินระบบ, กระบวนการและอาคารสถานที่อย่างเป็นวัตถุวิสัย. ข้อกำหนดครอบคลุมมุมมอง สำคัญของการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ระบบการบริหารคุณภาพและการกำกับดูแลกิจการ, การ บริหารความเสี่ยงในเชิงรุก, การบริหารจัดการด้านยา, สิทธิผู้ป่วย, สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ. การรับรองมาตรฐาน นี้จึงเป็นการยกระดับการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลกในฐานะที่เปิดเสรีประชาคมอาเซียนประเทศไทยและ เป็นฮับทางการแพทย์ที่แท้จริงต่อไป มีประโยชน์แก่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามารับบริการในประเทศไทย.

        สำหรับ DNV.GL ทางบริษัท HCEG ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยมีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรม และ การประเมิน รับรอง ระหว่างบริษัท  เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) กับ บริษัทเดทนอร์สกีเวริทัส เกอร์มานิชเชอร์ลอย (DNV.GL-Norway) โดยการสนับสนุนของศูนย์ศึกษาและพัฒนามาตรฐาน บริการสุขภาพนานาชาติ (มหาวิทยาลัยรังสิต)-IHIC

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
  • World Medical Center (1st Hospital in ASEAN)

Top Stories

 
หากท่านต้องการก้าวสู่การพัฒนาและรับรองตามมาตรฐานสากลติดต่อที่เรา
Username :
password :